Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Pozew o wydanie rzeczy

Wzór pisma – Pozew o wydanie rzeczy

Wzór pisma – Pozew o wydanie rzeczy

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

Wołomin, dnia 15 maja 2014 r.

 

 

SĄD REJONOWY

I wydział cywilny

……………………..

……………………..

 

Powód: Jan Kisiel

……………………………………….

……………………………………….

Pozwany: Krzysztof Budek

……………………………………….

……………………………………….

w.p.s.: 9 000 zł

POZEW

o wydanie motocykla

 

Wnoszę o:

  1. Nakazanie pozwanemu Krzysztofowi Budkowi, by wydał powodowi Janowi Kisiel motocykl o numerze rejestracyjnym……………………
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych
  3. Przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda
  4. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
  5. Wezwanie świadka: Jadwigę Kisiel  zam……………………………………………………………………………………

 

 

Uzasadnienie

 

W lutym 2014 r. powód użyczył pozwanemu motocykl Suzuki o numerze rej…………………… Pozwany zobowiązał się do jego zwrotu najpóźniej z dniem 10 kwietnia 2014 r. Żona powoda była świadkiem rozmowy dotyczącej rzeczy użyczonej między powodem a pozwanym w dniu 5 lutego 2014 r.

 

Dowód: świadek Jadwiga Kisiel zam………………………………………………………………………………….

 

Po upływie terminu do zwrotu rzeczy, powód kilkakrotnie zwracał się do pozwanego o to aby zwrócił motocykl, jednakże ponaglenia nie odnosiły skutku. Nieskutecznym okazało się także pisemne wezwanie o wydanie rzeczy z dnia 20 kwietnia 2014 r.

 

Dowód: odpis wezwania z dnia 20 kwietnia 2014 r.

Mając na uwadze powyższe w tym stanie rzeczy pozew jest  konieczny i zasadny.

 

 

Jan Kisiel

Załączniki:

  1. odpis pozwu i załącznika
  2. odpis wezwania z dnia 20 kwietnia 2014 r.