Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Umowa sprzedaży

Wzór pisma – Umowa sprzedaży

Wzór pisma – Umowa sprzedaży

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

Umowa sprzedaży

 

zawarta w dniu ………..2014 roku w (miejscowość) ………………….. pomiędzy:

Firmą X (dokładne dane firmy wraz z NIP i KRS) reprezentowanym przez………….

zwanym dalej Sprzedawcą,

a

Firmą Y (dokładne dane firmy wraz z NIP i KRS)

reprezentowanym przez…………………….

zwanym dalej Kupującym

 

 

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż:

-

-

-

-

stanowiących wyposażenie Firmy X……

 

 

§ 2

  1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje mienie ruchome, o którym mowa w § 1 umowy za cenę w kwocie……………………….złotych (słownie: ………………………………….00/100 złotych).
  2. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego jednorazowo/w ratach, nie później niż do dnia………..r.

§ 3

  1. Sprzedający oświadcza, iż sprzedawane ruchomości są w całości używane, są sprawne/ możliwe do naprawy* i nie posiadają żadnych nieujawnionych wad fizycznych.
  2. Sprzedający oświadcza, iż sprzedawane ruchomości stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.
  3. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się ogólnie ze stanem sprzedawanych ruchomości i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do ich pracy, wyglądu oraz jakości, którą ocenia jako zadowalającą.

§ 4

  1. Wydanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w dniu …………….. .
  2. Wraz ze zbywanymi ruchomościami Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie dokumenty potrzebne do korzystania z ruchomości będące w jego posiadaniu, w szczególności np………… instrukcje, opisy, atesty, świadectwa homologacji itp. Sprzedawca zobowiązuje się także – w razie potrzeby – niezwłocznie udzielić informacji Kupującemu o właściwościach i zasadach działania ruchomości oraz wyjaśniać wątpliwości związane z korzystaniem z nich lub ich funkcjonowaniem.
  3. Wydanie przedmiotu umowy wraz z dokumentami, o których mowa powyżej w ust. 2, nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.

 

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 7

Spory wynikłe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.

 

§ 8

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

SPRZEDAWCA                                                                                        KUPUJĄCY

…………………..                                                                                     …………………….

 

* niepotrzebne skreślić