Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – Sprzeciw od nakazu zapłaty

Wzór pisma – Sprzeciw od nakazu zapłaty

Wzór pisma – Sprzeciw od nakazu zapłaty

 

Możesz też skopiować wzór zamieszczony poniżej:

 

Miejscowość, dnia…………………..

 

Sąd Rejonowy

w …………………

Wydział I Cywilny

 

Powód  ……………………………………………………………………….

Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym,

numer telefonu kontaktowego PESEL

 

Pozwany ……………………………………………………………………….

  Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym

 

SYGN AKT. ……………………………….

 

 

SPRZECIW POZWANEGO OD NAKAZU ZAPŁATY

 

Od nakazu zapłaty z dnia ……………………..(data wydania nakazu) wydanego przez Sąd Rejonowy ……..…………………., a doręczonego mi w dniu………………………….., zgłaszam sprzeciw i wnoszę:

  1. 1.     …………………………………
  2. 2.     …………………………………
  3. 3.     ………………………………..
  4. 4.     o dopuszczenie dowodu z :………………………………………..

 

Uzasadnienie

Powód żąda w pozwie zapłaty kwoty ………………………. za ………………

Pozwany zaprzecza twierdzeniom pozwu ponieważ……………………..………

Wobec powyższego żądanie zapłaty jest bezzasadne.

 

 

Dowód:……………………na okoliczność…………………..

Dowód:…………………… na okoliczność ………………..

 

Ten stan rzeczy uzasadnia sprzeciw.

 

………………………

Własnoręczny podpis

Załączniki:

– odpis sprzeciwu z ew. kopiami załączników

(1 egz. dla sądu + 1 egz. dla strony przeciwnej)