Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Jeśli trwa proces o rozwód nie można wytoczyć odrębnej sprawy o alimenty

Jeśli trwa proces o rozwód nie można wytoczyć odrębnej sprawy o alimenty

Właściwym do rozstrzygania w sprawie o rozwód lub separacje jest zawsze sąd okręgowy. W praktyce niekiedy oczekiwanie na rozstrzygnięcie powyższej sprawy powoduje, że strona postepowania rozważa złożenie pozwu o alimenty do sądu rejonowego, zwykle kierując się przeświadczeniem, że czas rozstrzygnięcia w tymże sądzie powinien być krótszy. Niestety takie postępowanie jest niewłaściwe. Przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43, poz. 296)wprost określają, że wszczęcie sprawy o alimenty w tym przypadku jest niedopuszczalne. Zgodnie z art. 445 § 1 k.p.c. „ W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym”. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku spraw dotyczących władzy rodzicielskiej. Dzieję się tak, gdyż w skutek procesu o rozwód lub separację, sąd okręgowy musi w orzeczeniu kończącym sprawę rozstrzygnąć nie tylko o rozwodzie ale także o innych kwestiach. Mianowicie „W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (…)” ( art. 58 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 rKodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

 

 oprac. EŁ

Jeśli trwa proces o rozwód nie można wytoczyć odrębnej sprawy o alimenty

 

Właściwym do rozstrzygania w sprawie o rozwód lub separacje jest zawsze sąd okręgowy. W praktyce niekiedy oczekiwanie na rozstrzygnięcie powyższej sprawy powoduje, że strona postepowania rozważa złożenie pozwu o alimenty do sądu rejonowego, zwykle kierując się przeświadczeniem, że czas rozstrzygnięcia w tymże sądzie powinien być krótszy. Niestety takie postępowanie jest niewłaściwe. Przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43, poz. 296)wprost określają, że wszczęcie sprawy o alimenty w tym przypadku jest niedopuszczalne. Zgodnie z art. 445 § 1 k.p.c. „ W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym”. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku spraw dotyczących władzy rodzicielskiej. Dzieję się tak, gdyż w skutek procesu o rozwód lub separację, sąd okręgowy musi w orzeczeniu kończącym sprawę rozstrzygnąć nie tylko o rozwodzie ale także o innych kwestiach. Mianowicie „W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (…)” ( art. 58 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 rKodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.).