Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Odpowiedź na apelację

Odpowiedź na apelację

W piśmie skierowanym do Jana K. dotyczącym przesłania odpisu apelacji w sprawie o zapłatę, sąd pouczył go o możliwości wniesienia odpowiedzi na niniejszą apelację w terminie dwóch tygodni od doręczenia apelacji. Jan K. zastanawia się jednak czy musi odpowiedzieć na pismo i jak taka odpowiedź powinna być sformułowana? Jaki będzie miała ona skutek jeżeli wniesiona zostanie po upływie wyznaczonego terminu?

Zgodnie z art.372 k.p.c. „Strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji”. Zatem interpretacja tego przepisu wydaje się być jasna i wniesienie odpowiedzi na apelację nie jest obowiązkowe a sąd pozostawia do decyzji strony to chce ona wypowiedzieć się na doręczone pismo czy też nie.

Mimo, że odpowiedź na apelacje nie jest obligatoryjna, warto z takiego uprawnienia skorzystać. Wnosząc odpowiedź strona powinna w piśmie określić swoje stanowisko poprzez wskazanie czy wnosi o odrzucenie apelacji lub jej oddalenie ( w całości lub w części ), ustosunkować się do przedstawionych w apelacji zarzutów, twierdzeń i wniosków. Co ważne można w piśmie podważać zasadność nie tylko zarzutów lub sposób ich uzasadnienia ale również podnieść własne zarzuty wobec apelacji.

Istotne jest także to, że odpowiedź ta powinna odpowiadać ogólnym warunkom pisma procesowego zgodnie z art. 126 k.p.c . ( m.in. zawierać oznaczenie sądu, oznaczenie rodzaju pisma, wnioski, podpis) oraz musi zostać złożona w przypisanym terminie. Wskutek upływu terminu do wniesienia odpowiedzi na apelację, odpis odpowiedzi nie zostaje przesłany stronie przeciwnej a twierdzenia zawarte w piśmie zostają pominięte. Nie można także przywrócić terminu do wniesienia odpowiedzi na apelację. Tak więc następstwem uchybienia terminu przy składaniu odpowiedzi na apelację jest bezskuteczność dokonanej czynności następująca z mocy samego prawa ( art. 167 k.p.c.).

  • oprac. EŁ