Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Becikowe – porady praktyczne

Becikowe – porady praktyczne

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zwanej popularnie becikowym. Nie przysługuje już ono wszystkim rodzicom bez względu na wysokość uzyskiwanych przez nich dochodów.

Aby otrzymać becikowe, należy teraz do wniosku składanego w gminie dołączyć dokumenty z kwotą zarobków rodziców dziecka.

Wzór wniosku

Do tej pory opiekunowie mogli składać wniosek według dowolnego wzoru, były to często formularze opracowane na własne potrzeby przez poszczególne samorządy. Wraz z wprowadzeniem kryterium dochodowego resort pracy określił też druk, który trzeba złożyć, aby uzyskać becikowe. Zawiera go załącznik nr 15 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu ubiegania się o świadczenia rodzinne(Dz.U., poz. 3).

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe, od którego zależy przyznanie becikowego na dziecko urodzone po 1 stycznia 2013 roku, wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Przy sprawdzaniu, czy opiekunowie spełniają ten warunek, stosowane są zasady, które obowiązują przy ubieganiu się o inne świadczenia rodzinne. Bierze się pod uwagę dochody osiągane przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym składany jest wniosek o becikowe. Ten właśnie trwający zaczął się 1 listopada 2012 roku, więc trzeba podać dochody z 2011 roku. Zostaną one podzielone przez liczbę  członków rodziny (razem z nowo narodzonym dzieckiem) oraz liczbę miesięcy w roku, w którym były uzyskane. Jeżeli dochód okaże się niższy od wskazanej kwoty kryterium, rodzina otrzyma tysiąc złotych zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Zaświadczenie lekarskie i inne dokumenty

Oprócz uzależnienia uzyskania prawa do becikowego od wysokości dochodów inne generalne zasady związane z jego przyznaniem nie uległy zmianie. Potrzebne jest więc wystawione przez lekarza lub położną zaświadczenie o objęciu opieką medyczną przyszłej matki nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Gminy wymagają też dołączenia skróconego odpisu aktu urodzenia oraz oświadczenia, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowe przez drugiego z rodziców.

W sytuacji gdy o becikowe występuje kobieta, która samotnie wychowuje dziecko (bez względu na to, czy ojcostwo jest ustalone, czy też nie), nie wymaga się wpisania drugiego rodzica do wniosku lub zasądzenia alimentów na rzecz dziecka.

Tak więc matka, która nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z wpisanym do aktu urodzenia dziecka jego ojcem i nie wystąpiła o alimenty, nie ma obowiązku dostarczenia zaświadczenia o jego dochodzie.

Rodzice adopcyjni

Obowiązek dołączenia do wniosku o becikowe zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodu dotyczy nie tylko rodziców biologicznych, ale też osób, które adoptowały dziecko lub są opiekunami faktycznymi (wystąpiły do sądu z wnioskiem o przysposobienie), pod warunkiem że nastąpiło to po 1 stycznia 2013 roku.

Ważna jest data urodzenia dziecka

Wniosek o becikowe można składać w ciągu dwunastu miesięcy od przyjścia na świat potomka.

Rodzice dzieci urodzonych przed 31 grudnia 2012 roku, którzy dopiero teraz zamierzają ubiegać się o przyznanie tej zapomogi, są zwolnieni z obowiązku przedstawienia dokumentów dotyczących wysokości ich dochodów. Nie muszą tego robić także osoby, które do końca ubiegłego roku objęły opieką prawną lub faktyczną bądź przysposobiły dziecko.

Podstawa prawna:

Ustawa z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., nr 139, poz. 992 z późn. zmianami)

Art. 2 ustawy z 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U., poz. 1255)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu ubiegania się o świadczenia rodzinne (Dz.U., poz. 3)

Opr. na podstawie materiałów „Dziennika Gazety Prawnej”