Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Z dzieckiem za granicę

Z dzieckiem za granicę

Trwający sezon wakacyjny to czas podróży zagranicznych. Wyjeżdżając z Polski do innych krajów Unii Europejskiej, powinniśmy posiadać dowód osobisty, a wybierając się poza Unię — paszport. Zasada ta od 26 czerwca 2012 roku dotyczy także dzieci.

Straciły ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców dokonane przed 28 sierpnia 2006 roku, ponieważ od tej daty wydawane są dla dzieci tylko paszporty indywidualne.

Utrata ważności tych wpisów nie wpływa na termin ważności paszportów rodziców — są one ważne przez 10 lat od daty wydania.

Jak wyrobić dziecku paszport

Wniosek o paszport dla osoby małoletniej rodzice składają wspólnie w dowolnym biurze paszportowym działającym przy urzędzie wojewódzkim na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania. Przebywający za granicą składają wniosek w konsulacie. Wniosek o paszport dla dziecka może złożyć także tylko jedno z rodziców, w przypadku gdy na podstawie orzeczenia sądu drugie z nich pozbawione jest władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. Zasada ta dotyczy także dzieci, których jedno z rodziców nie żyje (wówczas do wniosku należy dołączyć akt zgonu), lub gdy nie jest ustalone ojcostwo. W takim przypadku oprócz wniosku o paszport składa się odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

 

Występując o paszport dla dziecka, składa się następujące dokumenty:

– wniosek paszportowy podpisany przez rodzica (rodziców) lub opiekuna prawnego;

– fotografię dziecka o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i spełniającą specjalne wymogi zdjęcia paszportowego;

– pisemną zgodę rodziców lub opiekunów poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza (w przypadku braku zgody któregoś z rodziców zgodę na wydanie paszportu wydaje sąd rodzinny);

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wyrobienie paszportu;

– dokument upoważniający do ulgi w opłacie paszportowej, np. legitymację szkolną, do wglądu.

 

Przy składaniu wniosku o paszport dla osoby małoletniej rodzice lub opiekunowie muszą posiadać ważne dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty).

 

Paszport jest ważny:

– 10 lat od daty wydania dla osoby dorosłej,

– 5 lat od daty wydania dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat,

– 5 lat od daty wydania dla dzieci poniżej piątego roku życia (tak zwany paszport tymczasowy).

 

Opłaty za wydanie paszportu dla dziecka:

– paszport tymczasowy dla dziecka do lat pięciu, ważny przez pięć lat — opłata wynosi 30 złotych;

– paszport dla dziecka w wieku od pięciu do trzynastu lat (ważny przez pięć lat) — opłata to 60 złotych lub połowa tej kwoty, jeśli dziecko nie podjęło jeszcze obowiązku szkolnego lub jest uczniem;

– paszport dla dziecka powyżej trzynastego roku życia (ważny przez dziesięć lat) — opłata wynosi140 złotych lub połowę tej kwoty, jeśli dziecko jest uczniem;

 

Przy składaniu wniosku o paszport dla dziecka w wieku od pięciu do osiemnastu lat wymagana jest jego obecność. Nie jest ona konieczna przy odbiorze dokumentu.

 

Czas oczekiwania na dokument wynosi około jednego miesiąca, w sezonie wakacyjnym może być dłuższy.

 

Dowód osobisty dla dziecka

Jeśli wybieramy się z dzieckiem poza granice Polski, ale w obrębie Unii Europejskiej, możemy wyrobić mu zamiast paszportu dowód osobisty. Dokument ten może otrzymać nawet kilkudniowy maluch.

Wystawia go wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu dziecka.

Niezbędne dokumenty to:

– 2 fotografie dziecka o wymiarach 35 × 45 mm spełniające specjalne wymogi;

– odpis skrócony aktu urodzenia;

– wniosek o wyrobienie dowodu osobistego podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów albo przez jednego rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza — jeżeli dziecko nie ukończyło 13 roku życia;

– dla dzieci od trzynastego roku życia wymagana jest zgoda jednego z rodziców.

 

Dowód odbierają za dziecko rodzice (o ile dziecko nie ukończyło 13 roku życia) albo dziecko lub jeden z rodziców (jeżeli dziecko ukończyło 13 rok życia). Czas oczekiwania na dowód osobisty wynosi do trzydziestu dni, dokument ten jest ważny przez pięć lat.