Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Niewydanie świadectwa pracy przez pracodawcę

Niewydanie świadectwa pracy przez pracodawcę

Pytanie: Od kilku tygodni nie jestem już pracownikiem firmy w której byłem zatrudniony od 2000r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Niestety nie otrzymałem do chwili obecnej od pracodawcy świadectwa pracy. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Czy pracodawca ma jakiś termin na wydanie świadectwa pracy?

Ma Pan prawo wystąpić do pracodawcy z żądaniem wydania świadectwa pracy. Zastosowanie mają w tym zakresie przepisy art. 97 §1 , 11 , 1, 13  Kodeksu pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) „ W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

§ 11.  Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

§ 12.  Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 11. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

§ 13.  Pracownik, o którym mowa w § 11, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika”.

 

Zauważyć należy przy tym, że termin 7 dni dotyczy tylko sytuacji przewidzianej w art.97 kp m.in. §1³ kp. Kwestię tą reguluje jednakże  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania ( Dz.U. z 1996r.Nr 60, poz. 282 z późn. zm. ) z którego wynika,  że :

„§ 1a. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca wydaje świadectwo pracy w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

§ 2.  1. Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie .

2. Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w terminie wynikającym z § 1a oraz z art. 97 § 12 i 13 Kodeksu pracy nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób”.

W związku z powyższym powinien Pan zwrócić się do pracodawcy na piśmie o wydanie świadectwa pracy a pracodawca ma obowiązek ustosunkować się do tego.

Oprac. EŁ, stan prawny: czerwiec 2012