Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej

Kiedy składamy wniosek o przyznanie kredytu w banku lub w instytucjach do tego upoważnionych, poddawani jesteśmy różnorakiej weryfikacji. Bank, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, sprawdza nasze dochody, bierze pod uwagę stabilizację zatrudnienia, stan rodzinny i inne istotne przy udzielaniu kredytu informacje. Wysyła również tzw. „zapytanie do BIK-u”. Nie wszyscy wiedzą, co kryje się pod tym tajemniczym skrótem. Jakie dane są gromadzone i przetwarzane przez BIK i czego można się z nich o nas dowiedzieć?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest instytucją utworzoną i działającą na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem banki, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, mogą utworzyć instytucję do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

–        bankom – informacji, stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych,

–        instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów – informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

Jakie informacje są przekazywane do BIK-u?

BIK przetwarza w administrowanym przez siebie zbiorze informacje o klientach banków i SKOK-ów i ich rachunkach, które instytucje te przekazują cyklicznie w formie tzw. wsadów informacyjnych. Zawierają one m.in. dane osobowe klientów, dane na temat kredytu, takie jak: data powstania, rodzaj kredytu, okres, na jaki kredyt został udzielony, waluta kredytu, terminowość spłat, a także informacje o zadłużeniu, podjętej przez bank windykacji czy egzekucji należności oraz o zamknięciu rachunku (i powodach tego zamknięcia). Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które są spłacane lub były spłacane nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez bank – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).

Jak długo BIK przechowuje informacje?

Instytucje mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której te informacje dotyczą. Pozwolenie może być też w każdej chwili odwołane. Zgoda nie jest jednak wymagana, gdy osoba nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów o zamiarze przetwarzania dotyczących jej informacji stanowiących tajemnicę bankową bez jej zgody.

Banki oraz instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów bez zgody osoby, której informacje dotyczą dla celów stosowania metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3.

Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których mowa w ust. 3, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4, przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.

Reasumując: w przypadku klientów regularnie wywiązujących się ze swoich zobowiązań informacje zgromadzone w BIK-u przechowywane są przez cały czas trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu przez okres wskazany przez klienta w upoważnieniu. W przypadku opóźnień ze spłatą zobowiązań większych niż 60 dni i upłynięciu 30 dni od powiadomienia przez bank o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody – przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

Kto może usunąć dane ze zbiorów BIK-u?

Jeżeli chcemy żeby nasze dane zniknęły z BIK-u musimy zwrócić się do banku lub instytucji, która udzieliła informacji o nas. Jeśli w ocenie banku lub instytucji, która dokonała wpisu, będą podstawy prawne lub faktyczne, zobowiąże ona BIK do usunięcia wpisów.

Każdy może wystąpić do BIK z wnioskiem o raport dotyczący jego osoby. Możemy prosić o informację systemową, raport plus albo raport plus z informacją punktową.

Co to jest Informacja Ustawowa?

Jest to informacja na temat danych osobowych Wnioskodawcy przetwarzanych w bazie BIK, sporządzana w formie odpowiedniego wydruku i udostępniana nie częściej niż raz na 6 miesięcy (z mocy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ust. nr 133 z 1997 r. z późn. zm.). Informację Ustawową można odebrać osobiście, bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK. Może zostać wysłana również listem poleconym, na adres wskazany we wniosku.

Co to jest Raport PLUS?

Raport PLUS dostępny jest dla osób, które w każdej chwili chcą mieć dostęp do swojej historii kredytowej. Jego koszt wynosi 30 zł. Raport PLUS można odebrać osobiście w BOK bądź otrzymać listem poleconym na wskazany adres. W tym przypadku do wniosku konieczne jest dołączenie dowodu wpłaty.

Co to jest Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej?

Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej dostępny jest dla osób, które w każdej chwili chcą mieć dostęp do swojej historii kredytowej oraz poznać swoją ocenę punktową. Uzyskanie Raportu PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej jest płatne, a jego koszt wynosi 35 zł. Raport można odebrać osobiście w BOK bądź otrzymać listem poleconym na wskazany adres, wówczas do wniosku konieczne jest dołączenie dowodu wpłaty.

 

Opr. Jacek Balcerak

 

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

Biuro Obsługi Klienta

ul. Postępu 17 A

02-676 Warszawa

Tel. 22 310-44-44 / 22 348-44-44

Źródło: www.bik.pl