Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Prawo mieszkaniowe – dziedziczenie mieszkania komunalnego

Prawo mieszkaniowe – dziedziczenie mieszkania komunalnego

PYTANIE: Niedawno zmarł mój mąż, który był najemcą mieszkania komunalnego. Czy ja jako żona

dziedziczę to mieszkanie?

Nie. Mieszkanie komunalne nie jest własnością najemcy wobec  tego nie podlega

ogólnym zasadom dziedziczenia ze względu na treść art. 691 § 1 kc, stanowiący wyjątek od

reguły i statuujący, że prawo najmu lokalu mieszkalnego nie wchodzi do spadku po najemcy

(art. 922 § 2 kc). Zgodnie z art. 922 § 2 kc nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego

ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą

na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Na podstawie art. 691

§ 1 kc prawo najmu lokalu mieszkalnego przechodzi na oznaczone osoby niezależnie od tego,

czy są one spadkobiercami. Ale stosownie do art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2001

r. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.) w przypadku śmierci najemcy w stosunek najmu wstępują:

– małżonek nie będący współnajemcą

– dzieci najemcy i jego współmałżonka

– inne osoby wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych

– osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą np. w konkubinacie

Podkreślenia wymaga jednakże to, że osoby uprawnione wstępują w stosunek najmu lokalu,

jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci (art. 691§2 kc).

Reasumując, prawo najmu lokalu o innym przeznaczeniu (tj. innego lokalu niż lokal

mieszkalny) wchodzi w skład spadku po najemcy na zasadach ogólnych, zaś sukcesja prawa

najmu lokalu mieszkalnego podlega odrębnej regulacji prawnej (art. 691 kc).