Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o alimenty

Określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o alimenty

Składając pozew o alimenty powód zobowiązany jest podać wartość przedmiotu sporu.  W przypadku postępowania nawiązującego do alimentów, zastosowanie ma art. 22  kpc, według którego „ W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania”. Zatem wytaczając powództwo w którym miesięczne alimenty wynosić mają 500 zł, wartość przedmiotu sporu będzie równa 6000 zł (500×12 m-cy=6000). W przypadku powództwa o podwyższenie (obniżenie) alimentów, wartość przedmiotu sporu to iloczyn 12 x różnica między dotychczasową wysokością alimentów a wnioskowanymi alimentami. Np.: alimenty dotychczas wynosiły 500 zł, powód żąda obniżenia do wysokości 400 zł, wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 1200 zł (100×12 m-cy=1200zł)

Powyższy artykuł ma zastosowanie tylko do świadczeń należnych w przyszłości, nie tych dochodzonych sprzed wytoczenia powództwa.  Żądanie pewnej kwoty, która już stała się wymagalna jest odrębnym świadczeniem i w razie dochodzenia takiego roszczenia  wraz roszczeniem o świadczenia powtarzające się, wartość przedmiotu sporu stanowić będzie suma obu tych roszczeń (art. 21 kpc).

Warto podkreślić, iż właściwe określenie wartości przedmiotu sporu jest istotne przy składaniu pozwu o obniżenie/podwyższenie/zasądzenie alimentów, albowiem pozew taki podlega opłacie stosunkowej, którą wylicza się właśnie na podstawie wartości przedmiotu sporu.

Stan prawny na dzień 4 marca 2012 roku.

Oprac. EŁ