Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Czy muszę mieć pozwolenie na budowę garażu?

Czy muszę mieć pozwolenie na budowę garażu?

Chciałbym wybudować garaż  o powierzchni 20m2. Czy potrzebuję pozwolenia na budowę?

Odp. Pozwolenia na budowę nie wymaga m. in. budowa wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 25 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m²  powierzchni działki, o czym stanowi art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 roku Nr 243, poz.1623 z późn.zm.) zwanej dalej w tym artykule Prawem budowlanym.

Sprawa byłaby prosta i taka wydaje się być dla niektórych ludzi, gdyby uważać garaż za budynek gospodarczy.

Jednakże zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.) budynek gospodarczy jest to budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Na podstawie powyższego nie możemy przyjąć, że garaż jest budynkiem gospodarczym. W związku z tym istotnym jest, że „Dla kwalifikacji obiektu jako gospodarczego funkcja gospodarcza winna być dominującą i podstawową. Garaż jest obiektem z zasady służącym przechowywaniu pojazdów. W garażu, oprócz samochodu, może być przechowywany inny sprzęt, nie decyduje to jednak o zmianie podstawowej funkcji obiektu jako garażu.” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 maja 2009 roku, II SA/GI 1189/08, LEX nr 558421). A zatem, budowa garażu będzie wymagać pozwolenia na budowę.

Należy  złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w starostwie lub urzędzie gminy, jeśli starosta powierzył organowi gminy zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Wniosek ten jest do pobrania w siedzibie tego organu.

Do wniosku należy dołączyć m.in. (art. 33 ust. 2 pkt 1-3 Prawa budowlanego):

– cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzja ta wymagana jest, gdy dana działka leży na terenie nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).

Niezbędne jest również dołączenie dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości, w postaci np.: wypisu z księgi wieczystej, aktu notarialnego zakupu, darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub dziale spadku, umowy użyczenia, dzierżawy, najmu z wyraźnie określonym prawem do prowadzenia budowy, pisemnej zgody właściciela (współwłaścicieli) na prowadzenie robót budowlanych.

Proszę pamiętać, że decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3  lat at od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3  lata (art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego).

Stan prawny na dzień 4 marca 2012 roku.

  • Oprac. AD