Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Nowy Kodeks Wyborczy

Nowy Kodeks Wyborczy

W niedzielę 9 października 2011 roku weźmiemy udział w wyborach do Sejmu i Senatu. Nie wszyscy wiedzą, że będziemy głosować wedle nowych zasad.

1 sierpnia br. weszła w życie Ustawa z dnia 5 stycznia 2011- Kodeks wyborczy, która zastępuje wszystkie dotychczasowe przepisy regulujące wybory w Polsce. Nowy Kodeks sumuje obowiązujące dotąd przepisy, niektóre z nich modyfikuje, a w części wprowadza zupełnie nowe rozwiązania.

Najważniejsze zmiany to:

1.      Jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu.

W tym roku będziemy wybierać senatorów w stu jednomandatowych okręgach. Każdy komitet wyborczy będzie mógł zgłosić tylko jednego kandydata na senatora w okręgu, a wyborcy oddadzą głos tylko na jedną osobę. Dotychczas wybieraliśmy od 2 do 4 senatorów w każdym okręgu.

Liczba podpisów z poparciem koniecznych dla rejestracji kandydata na senatora została zmniejszona z 3 do 2 tysięcy.

2.      Parytety na listach wyborczych.

      Na listach wyborczych zgłoszonych do zarejestrowania powinno być nie mniej niż 35 procent kobiet i nie mniej niż 35 procent mężczyzn.

3.      Możliwe większe wpłaty.

       Kandydaci na posłów lub senatorów mogą wpłacać większe niż dotąd sumy na rzecz komitetów wyborczych. Do tej pory była to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie kwota wpłaty może być równa jego 45-krotności.

4.      Rejestry wpłat i kredytów.

      Komitety wyborcze będą musiały prowadzić jawne, dostępne na stronach internetowych i stale uaktualniane rejestry zaciąganych kredytów oraz wszystkich wpłat o wartości przekraczającej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę od jednej osoby fizycznej. Jawne będą też dane ofiarodawców.

5.      Ujednolicenie godzin głosowania we wszystkich rodzajach wyborów.

      Podczas tegorocznego głosowania lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21.

6.      Wyborcy przebywający za granicą mogą głosować listownie.

      Powinni w tym celu do 15 dnia przed terminem wyborów zawiadomić właściwego konsula, że chcą być wpisani na listę wyborczą podając w zgłoszeniu adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Otrzymany pakiet po wypełnieniu muszą odesłać na własny koszt na adres konsula. Wszystkie pakiety dostarczone nie później niż 3. dnia przed terminem wyborów zostaną wrzucone do urny wyborczej.

7. Wyborcy niepełnosprawni i ci powyżej 75. roku życia będą mogli głosować przez pełnomocnika.

      Pełnomocnikiem może być jedynie osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.

8.      Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie.

      Zamiar skorzystania z możliwości głosowania listownego trzeba zgłosić na 21 dni przed datą wyborów (ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej) we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Gminy. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwisko i imię,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer ewidencyjny PESEL niepełnosprawnego wyborcy oraz oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
  • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
  • adres stałego zamieszkania.

Do zgłoszenia trzeba dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do przesyłanego mu pakietu wyborczego nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Pakiety wyborcze z załączoną kopertą zwrotną powinny dotrzeć do niepełnosprawnych wyborców nie później niż 7 dni przed terminem głosowania.

 

  • Na podstawie informacji PAP
  • Opr. Marianna Pszczółkowska