Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Wzór pisma – wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości (w dobrej wierze)

Wzór pisma – wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości (w dobrej wierze)

WZÓR – PRZYKŁADOWY WNIOSEK O ZASIEDZENIE

PRZYKŁADOWY WZÓR PISMA

.. . (Miejscowość). . .  dnia . . . (Data) . . .

Sad Rejonowy

w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .

Wydział I Cywilny

Wnioskodawca: ……..

(Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) .

 

Wniosek

o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

 

Wnoszę o:

 

I. Stwierdzenie, że wnioskodawca . . . (Imię, nazwisko wnioskodawcy) . . .  nabył przez zasiedzenie z dniem  . . . (Data upływu terminu zasiedzenia) . . . roku własności nieruchomości położonej w . . . (Miejscowość położenia nieruchomości) . . . o numerze . . . (Numer działki) . . . objętej księgą wieczystą o numerze KW . . . (Numer księgi wieczystej) . . . a prowadzonej przez Sąd Rejonowy w . . . (Siedziba sądu prowadzącego księgę wieczystą) . . ., Wydział Ksiąg Wieczystych.

II. Zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych.

III. Przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu wniosku dowodów.

 

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

 

(Własnoręczny podpis wnioskodawcy)

 

Załączniki:

– Odpis wniosku dla sądu

– Odpis księgi wieczystej