Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie osób, które łączą wspólne cele niezarobkowe. Są dwa rodzaje stowarzyszeń:

-zwykłe

-zarejestrowane.

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć już 3 osoby. Wystarczy je zgłosić do starostwa- organu nadzoru. Decydując się na tę formę działalności, trzeba jednak wiedzieć, iż takie stowarzyszenie nie może otrzymywać dotacji ani przyjmować darowizn, spadków, zapisów itp.

Stowarzyszenie zarejestrowane może założyć co najmniej 15 osób. Trzeba je zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Taka forma prawna stowarzyszenia umożliwia zdobywanie środków finansowych na działalność. Oto kolejne etapy tworzenia stowarzyszenia zarejestrowanego:

Etap pierwszy-działania przygotowawcze

–             Zbieramy grupę osób( co najmniej 15), które łączą wspólne cele i która chciałaby je realizować poprzez stowarzyszenie.

–             Wybieramy nazwę stowarzyszenia, która odróżni je od innych już istniejących organizacji. Określamy też cele i obszar działalności naszej grupy.

–             Piszemy statut stowarzyszenia, w którym jasno określamy cele organizacji oraz sposób jej funkcjonowania, a także strukturę organizacyjną. Dobrze byłoby, gdyby statut został sprawdzony przez prawnika.

–             Zwołujemy zebranie członków założycieli stowarzyszenia. Musi to być minimum 15 osób.

Etap drugi-zebranie członków założycieli

Celem zebrania jest powołanie do życia stowarzyszenia. Dlatego istotne jest spełnienie kilku formalnych wymagań, tak aby nasza organizacja mogła być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym:

–             W zebraniu musi uczestniczyć minimum 15 osób.

–             Na początku zebrania należy wybrać osobę, która będzie je prowadziła oraz sekretarza, który będzie protokołował przebieg zebrania.

–             Wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu muszą się podpisać na liście członków założycieli, która powinna zawierać następującą treść:

1  tytuł: „Lista członków założycieli stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie……”

2  oświadczenie: „My niżej podpisani założyciele stowarzyszenia o nazwie Stowarzyszenie…..z siedzibą w……,przy ulicy……, obecni na zebraniu w dniu….,

świadomi odpowiedzialności prawnej-oświadczamy, ze spełniamy warunki określone w art.3 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach”,

3 wykaz osób w formie tabeli składającej się z następujących rubryk:

imię i nazwisko

data i miejsce urodzenia

miejsce zamieszkania( kod, miasto, ulica)

numer dowodu osobistego

numer PESEL

własnoręczny podpis.

–             Podczas zebrania członkowie założyciele muszą:

                  podjąć uchwałę(na piśmie) o założeniu stowarzyszenia,

wybrać w drodze głosowania komitet założycielski,

podjąć uchwałę upoważniającą wybrany komitet założycielski do zarejestrowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym,

przedyskutować treść statutu, a następnie podjąć uchwałę o jego przyjęciu.

Etap trzeci- zarejestrowanie stowarzyszenia w sądzie

Komitet założycielski powinien zarejestrować stowarzyszenie w sądzie. W tym celu należy przygotować dokumenty rejestracyjne, wszystkie w dwóch egzemplarzach.

Te dokumenty to:

-wniosek o rejestrację w KRS na formularzu sądowym KRS-W20-

-informacje o osobach wchodzących w skład komitetu założycielskiego na formularzu sądowym KRS-WF,

-KRS-WK- formularz służący do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu i komisji

rewizyjnej,

-protokół z zebrania założycielskiego oraz uchwały podjęte na zebraniu,

-statut stowarzyszenia

-lista członków założycieli.

-KRS-WM formularz służący do zgłoszenia zakresu działalności gospodarczej i wpisania tym

samym stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorców. Składamy go tylko w tedy, gdy zapisaliśmy

w statucie organizacji możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i chcemy rozpocząć tę działalność od razu po zarejestrowaniu. Jeśli chcemy działalność zapisaną w statucie rozpocząć

w późniejszym czasie, to tego formularza nie składamy.

Wszystkie dokumenty powinny być oryginalne, lub poświadczone notarialnie. Formularze możemy pobrać w sądzie, lub ze strony internetowej www.ms.gov.pl.

Komitet założycielski powinien złożyć przygotowane dokumenty w sądzie rejestrowym w ciągu siedmiu dni od zebrania założycielskiego. Jeśli wszystkie dokumenty przygotowaliśmy poprawnie, to sąd ma obowiązek zarejestrować stowarzyszenie w ciągu trzech miesięcy.

Etap czwarty- niezbędne formalności

Po zarejestrowaniu stowarzyszenia w sądzie komitet założycielski musi jeszcze załatwić kilka niezbędnych formalności. Są to:

-Uzyskanie numeru REGON w urzędzie statystycznym. Wypełniamy wniosek na formularzu

GUS- RG-1 oraz załącznik i składamy te dokumenty w oddziale GUS.

-Założenie konta bankowego.

-Uzyskanie numeru NIP. W odpowiednim dla miejsca działania stowarzyszenia urzędzie skarbowym składamy wniosek o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej na druku

NIP-2. Musimy dołączyć do niego decyzję o nadaniu numeru REGON oraz wypis z KRS

poświadczający,że stowarzyszenie jest już zarejestrowane.

Etap piąty- wybory władz stowarzyszenia

Ostatnim zadaniem komitetu założycielskiego jest zwołanie walnego zgromadzenia stowarzyszenia w celu wyboru władz organizacji. Zawiadamiamy pisemnie wszystkich członków o terminie walnego zgromadzenia oraz o planowanym programie spotkania. Na początku walnego zgromadzenia wybieramy przewodniczącego zebrania oraz sekretarza protokołującego przebieg zebrania. Podczas zgromadzenia wybieramy władze stowarzyszenia: zarząd, komisję rewizyjną i ewentualnie sąd koleżeński oraz podejmujemy uchwały o wyborze tych władz. Wyboru władz dokonujemy zgodnie z zapisami statutu naszego stowarzyszenia. Po zakończeniu walnego zgromadzenia składamy wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o zmianę wpisu w rejestrze, tak aby nowo wybrane władze stowarzyszenia zostały wpisane do KRS.

Etap szósty, ostatni – Rozpoczynamy działalność stowarzyszenia

 

  • Podstawy prawne: Ustawa Prawo o stowarzyszeniach( Dziennik Ustaw z 2001 roku, numer 79, pozycja 855.)
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym( Dziennik Ustaw z 2001 roku, numer 17, pozycja 209)

 

  • Więcej informacji: www.ngo.pl
  • Na podstawie Informatora o Punktach Informacji Prawnych i Obywatelskich opracował Artur Dzięcioł