Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Pytanie: Samotnie wychowuję ośmioletnią córkę. Sąd orzekający rozwód z moją byłą żoną przyznał mi opiekę nad dzieckiem i obciążył żonę kosztami utrzymania córki w wysokości 400 zł miesięcznie. Żona wyjechała za granicę i od sześciu miesięcy nie płaci alimentów. Czy mogę wystąpić o pomoc do Funduszu Alimentacyjnego? Zarabiam niewiele i brakuje mi pieniędzy na codzienne potrzeby dziecka.

Z pomocy Funduszu Alimentacyjnego korzystają osoby, które nie mogą wyegzekwować zasądzonych alimentów, a bezskuteczność egzekucji alimentów została stwierdzona przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne czyli komornika. Do świadczenia z Funduszu uprawnione są rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 725 zł netto. Nie muszą to być osoby samotnie wychowujące dziecko, o pieniądze może starać się na przykład matka, która ponownie wyszła za mąż, a jej były mąż nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. Pieniądze dostanie dziecko do 18 roku życia, a jeśli się uczy – do ukończenia 25 lat. Świadczenie bezterminowe przysługuje dzieciom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Można dostać maksymalnie 500 zł, ale nie więcej, niż kwota zasądzonych alimentów. W omawianym przypadku ojciec dziecka dostanie 400 zł. Może wystąpić do sądu z pozwem o podwyższenie tej kwoty, jeśli uzna, że jest ona niewystarczająca. Pieniądze z Funduszu nie są wypłacane wstecz, warto więc jak najszybciej złożyć wniosek i odpowiednie dokumenty.

Do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłaty niezbędne jest złożenie wniosku przez osobę, która ubiega się o alimenty bądź jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek ten trzeba złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Do powyższego wniosku należy dołączyć m.in.: zaświadczenie o dochodach, dokument potwierdzający wiek dziecka, zaświadczenie od organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzający, że egzekucja alimentów jest bezskuteczna, odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, a jeśli dziecko ukończyło 18 lat – także zaświadczenie, że się uczy.

  • PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7)
  • Opr. Ewa Łojek- Zacheja