Bezpłatne porady dla mieszkańców powiatu wołomińskiego

Jesteś rodzicem – masz prawo wychowywać dziecko według własnych przekonań

Jesteś rodzicem – masz prawo wychowywać dziecko według własnych przekonań

Prawo takie gwarantuje  art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U.1997.78.483 z późn. zm.). Ustęp 1 niniejszego przepisu brzmi „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.

W procesie kształtowania się młodego człowieka to rodzice najczęściej mają największy, choć nie jedyny wpływ na to,  jakie wartości zostaną mu przekazane lub np. w jaki sposób będzie przebiegała  jego edukacja. Mogą przy tym kierować się własnymi zasadami i przekonaniami, bowiem „Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami nie pozbawia dzieci, przy uwzględnieniu stopnia ich dojrzałości, ich prawa do korzystania z wolności sumienia i wyznania, a także przekonań, w tym także politycznych i światopoglądowych. To prawo dzieci stanowi jednocześnie granice uprawnień wychowawczych rodziców, którzy te przekonania mają obowiązek uwzględniać” ( tak W. Skrzydło w Komentarzu do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  2004r, Wyd. IV)

Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszyscy wychowują dzieci w sposób właściwy. Zważywszy na to Konstytucja przewiduje ograniczenie, a nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej (  ust. 2. art. 48). Następuje to tylko w szczególnych przypadkach na podstawie orzeczenia sądu i jest podyktowane dobrem dziecka.

Oprac. EŁ